Barion Pixel
Keresés
Close this search box.

Ősi Magnesium Nyereményjáték Szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ:

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Ősi Magnézium Kft. promóciós játéknak (a továbbiakban: a „Játék”) alábbi részvételi feltételeit. A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Játékos(ok)”.)

A Játék szervezője a Ősi Magnézium Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-302572, székhely: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4. adószám: 26112802-2-43) a továbbiakban:„Szervező”.)

A Játék kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A Játék célja: Az Ősi Magnesium márka népszerűsítése

2. A Játék meghirdetése az Ősi Magnesium weboldalán, email adatbázisában és Facebook oldalán oldalán történik:

osimagnesium.hu

facebook.com/osimagnezium

A promóció nincs kapcsolatban a Facebookkal és nem a Facebook által szervezett, illetve szponzorált.

3. A részvételre való alkalmasság és a Játék menete:

A Szervező fenti Facebook oldalának kedvelésével és hírlevelére történő feliratkozással, valamint a Facebook oldalon elhelyezett Játékkal kapcsolatos bejegyzésen elhelyezett hozzászólásában, két másik Facebook felhasználó megjelölésével a Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsoláson, melynek nyereményeit e játékszabályzat 5-ös pontja szabályozza. A Játékban részt vehet minden 18. életévét már betöltött és nem cselekvőképtelen személy.

4. A Játék időtartama:

2023. 05. 02. 8:00 – 2023. 05. 05. 8:00

Sorsolás: 2024. 05. 05. 09:00

5. A Játék során kisorsolt nyeremény: A meghirdetett játék során egy nyertes, valamint két további ajándékozott kerül kisorsolásra:

5.1 A nyeremény :

1 db Ősi Magnesium Nagy Ajándékcsomag a nyertes számára

1-1 (összesen 2) db Ősi Magnesium Kis Ajándékcsomag a nyertes által megjelölt két személy számára

6. Sorsolás, a Játékosok és a nyertes Játékos értesítése

6.1. A játék nyertese véletlenszerű sorsolással kerül kiválasztásra. A nyertes a nyereményjátékkal kapcsolatos bejegyzésben, hozzászólás formájában kerül kihirdetésre. A nyeremény átvételének részletes feltételéről a Szervező a Játék lezárását követően tájékoztatja a nyertest Facebook üzenetben.

Amennyiben a nyertes nem reagál a nyeremény értesítőjére 48 órán belül a nyeremény visszavonható. A nyeremény nem ruházható át másra és nem váltható be készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre.

Szervező azt a személyt tekinti nyertesnek, aki szabályosan teljesítette a játékban megnevezett feltételeket a megadott időtartam alatt, és aki kisorsolásra került a 6.1. pontban leírtak szerint.

6.2 A Szervező a nyertes nevét saját Facebook oldalán közölheti.

Minden játékos tudomásul veszi, és jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy, ha kisorsolják nyertesnek, a nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján.

6.3 Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja, ha például a nyertes az eredményhirdetést követően nem elérhető, illetve a nyertes az értesítés ellenére a megadott időpontig nem veszi át a nyereményét.

6.4 A Játékos saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne regisztráljanak a Játékos saját adataival, a Szervező-t erre vonatkozóan nem terheli felelősség.

6.5 A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget kizárja.

6.6 A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

7. Egyéb tudnivalók

7.1 A Játékban felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható.

7.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerő- kölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 8:1.§ (1) 2. pont) szerinti hozzátartozói.

7.3 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Játékot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Játék megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Ugyanakkor a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

7.4 A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Játék elérhetőségét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

7.5 A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal. Ha bármilyen okból, a játék nem tud futni a tervek szerint, beleértve a számítógépes vírusokat, hibákat, szabotázst, jogosulatlan beavatkozást, csalást, műszaki hibákat, vagy bármilyen más önhibáján kívüli eseményt, a Szervező módosíthatja a nyereményjátékot a biztonságos, igazságos játék érdekében.

7.6 A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa.

A feltételek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye-, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, s ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Amennyiben egy felhasználó több vagy különböző email címmel, azonosítóval, login-nal vagy más egyéb módszerrel regisztrál, beleértve kereskedelmi vagy más nyereményjáték szolgáltatókat a játékból azonnali hatállyal kizárásra kerül.

7.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

7.8. A játékkal kapcsolatos észrevételek, kérdések ide küldhetők: info@osimagnezium.hu emailre címzett üzenettel.

Személyes adatok kezelése és védelme – Adatvédelmi Tájékoztató

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul, hogy nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez. Minden résztvevő tudomásul veszi, hogy nyeremény esetén ha nyertesnek választják a nevét feltüntetik az üzenőfalon és a nyertesek listáján.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

Tájékoztatjuk, hogy a Ősi Magnézium Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett játékban történő részvétel során nevét és elérhetőségi adatait rögzítjük.

Adatkezelés célja: nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, a győztes kihirdetése

Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás Kezelt adatok köre: név, cím, email cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, az adott játékkal vagy pályázattal érintett kommunikációs kampány lezárultáig

Adattárolás módja: elektronikusan

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az Adatkezelőnek címzett megkeresésével.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

E-mail / Levelezési cím

ugyfelszolgalat@naih.hu

1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím

1055 Budapest,

Falk Miksa utca 9-11

Telefon

+36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400

Fax

+36 (1) 391-1410

Budapest, 2023. 09.19.

Ajándék termék a következő vásárlásához!

A kosár oldal alján adja meg az OSIM93 kuponkódot és mi egy 1390 forint értékű Koncentrátum Érzékeny Bőrre 30ml terméket küldünk ajándékba a vásárlása mellé!

A kupon felhasználónként csak egy alkalommal alkalmazható és március 31. éjfélig használható fel!

A kedvezmény más kedvezményekkel együtt nem alkalmazható!

Kérdése van? Segítségre van szüksége?

Keresse kollégáinkat a +36 1 445 0532 telefonszámon, vagy az info@osimagnesium.hu email címen